Kredito suma 200 Lt300 Lt400 Lt500 Lt600 Lt700 Lt800 Lt900 Lt1000 Lt1500 Lt*2000 Lt*3000 Lt*
20 d. kreditas 12 Lt18 Lt24 Lt31 Lt36 Lt43 Lt49 Lt55 Lt62 Lt93 Lt124 Lt186 Lt
25 d. kreditas 15 Lt23 Lt31 Lt39 Lt46 Lt54 Lt62 Lt70 Lt78 Lt117 Lt155 Lt233 Lt
30 d. kreditas 18 Lt28 Lt37 Lt47 Lt56 Lt66 Lt74 Lt84 Lt94 Lt141 Lt186 Lt280 Lt
35 d. kreditas*** 21 Lt33 Lt43 Lt55 Lt66 Lt77 Lt86 Lt99 Lt110 Lt164 Lt217 Lt327 Lt
40 d. kreditas*** 24 Lt38 Lt49 Lt63 Lt76 Lt88 Lt98 Lt114 Lt126 Lt187 Lt248 Lt374 Lt
45 d. kreditas*** 27 Lt43 Lt55 Lt71 Lt86 Lt99 Lt110 Lt129 Lt142 Lt210 Lt279 Lt421 Lt
50 d. kreditas*** 30 Lt48 Lt61 Lt79 Lt96 Lt110 Lt122 Lt144 Lt158 Lt233 Lt310 Lt468 Lt
55 d. kreditas*** 33 Lt53 Lt67 Lt87 Lt106 Lt121 Lt134 Lt159 Lt174 Lt256 Lt341 Lt515 Lt
60 d. kreditas*** 36 Lt58 Lt73 Lt95 Lt116 Lt132 Lt144 Lt174 Lt190 Lt279 Lt372 Lt562 Lt
* Tik lojaliems klientams
** Kreditų termino pratęsimo kaina klientams, sudariusiems sutartis nuo 2011 m. balandžio 01 d., bus skaičiuojama pagal Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytą fiksuotą metinę palūkanų normą.
*** Pirmą kartą skolinantis kreditai suteikiami ne ilgesniam kaip 30 dienų terminui.

Registracijos mokestis 0.01 Lt
Iki  Jums reikės grąžinti:
Kreditas MKGN
Palūkanos MPN
Viso
Susipažinkite su standartine kredito informacija
Pavyzdys: skolinantis 500 Lt 30-čiai dienų, metinė palūkanų norma (MPN) - 114.37%, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) - 198.34%, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma - 547 Lt, bendra vartojimo kredito kaina 30-čiai dienų - 47 Lt.

Asmens kodas:
Bankas:
Pasirinkite banką iš kurio mokėsite registracijos mokestį
Elektroninio pašto adresas:
Kredito gavėjo laikiną slaptažodį gausite šiuo e-pašto adresu
Mobiliojo telefono numeris:
Kredito gavėjo ID atsiųsime į šį telefono numerį
  
Atidžiai perskaitykite sutikimą tvarkyti asmens duomenis

Atsižvelgdami į tai, kad:

(A) www.greitaskreditas.lt yra skolinimo nuotoliniu būdu sistema (toliau – Sistema), suteikianti galimybę greitai gauti vartojimo kreditą nereikalaujant iš Naudotojo jokio prievolių vykdymo užtikrinimo;
(B)www.greitaskreditas.lt sistemą valdo UAB „HST Komunikacijos“, įmonės kodas: 300059254, adresas: Kuršių g. 7, 48107 Kaunas, telefonas: +370 601 74060 (toliau – Bendrovė);
(C)Bendrovė, prieš priimdama sprendimą suteikti vartojimo kreditą ar prisiimti įsipareigojimus už savo klientą, privalo įsitikinti vartojimo kredito prašančio asmens tapatybe, o taip pat, ar kliento finansinė bei ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad klientas sugebės įvykdyti savo įsipareigojimus;
(D)Atsakingo skolinimo tikslams įgyvendinti klientas turi pateikti toliau išvardytus duomenis, kurių nepateikus Bendrovė neturės galimybės įvertinti kliento mokumo bei valdyti įsiskolinimo.

Klientas, kurio asmens kodas [jūsų asmens kodas], sutinka naudotis Sistema 2 ir 3 šio sutikimo dalyje nurodyta tvarka ir sąlygomis, o taip pat sutinka ir leidžia Bendrovei tvarkyti jo asmens duomenis 4 šio sutikimo dalyje nurodyta tvarka ir sąlygomis:

1. Esminiai kliento patvirtinimai

1.1. Esmine Sistemos naudojimosi sąlyga Bendrovė laiko kliento patvirtinimus, kad:

1.1.1. Kliento pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;

1.1.2. Klientas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šį sutikimą, jį pateikė laisva valia ir įsipareigoja naudotis Sistema šiame sutikime nustatyta tvarka ir sąlygomis;

1.1.3. Klientas yra veiksnus ir teisnus asmuo, kuris šio sutikimo tvirtinimo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;

1.1.4. Klientas šios registracijos Sistemoje mokestį moka iš banko ar kredito įstaigos sąskaitos, kurią atidarant tam bankui ar kredito įstaigai buvo teikiamas originalus asmens tapatybės dokumentas ir šio dokumento kopija yra saugoma tame banke ar kredito įstaigoje.

1.2. Šis sutikimas taip pat yra laikomas besąlygišku ir neatšaukiamu kliento nurodymu bankui ar kredito įstaigai, iš kurios buvo sumokėtas registracijos Sistemoje mokestis, pateikti patvirtintą kliento asmens tapatybės dokumento, kurio originalas buvo pateiktas tam bankui ar kredito įstaigai atitinkamos sąskaitos atidarymo metu, kopiją. Bendrovei pareikalavus, klientas privalo per 3 darbo dienas pateikti originalų asmens tapatybės dokumentą kopijai pasidaryti Bendrovės buveinės adresu.

1.3. Klientas gali daryti įtaką visoms šio sutikimo 4 dalyje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu klientas privalo raštu kreiptis į Bendrovę ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šios sutarties 4 dalies sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai.

2. Registracijos tvarka ir sąlygos

2.1. Teisę prašyti ir gauti kreditą turi bet kuris asmuo, kuris yra įregistruotas Bendrovės valdomoje duomenų bazėje tokia tvarka ir sąlygomis:

2.1.1. Pageidaujantis įsiregistruoti Bendrovės duomenų bazėje, klientas privalo elektroniniu būdu pilnai užpildyti ir pateikti pirmąją registracijos anketos (toliau – Anketos) dalį, suteikiant tikslią, teisingą ir išsamią informaciją, bei susipažinti su šiuo sutikimu, kuris yra suformuojamas ir pateikiamas kartu su Anketa. Registracijos metu užpildyta Anketa yra priimama tik tuomet, kai Klientas pateikia Anketoje nurodytus patvirtinimus bei paspaudžia nuorodą „Tęsti registraciją“.

2.1.2. Gavusi tinkamai užpildytą Anketą ir patvirtinimą, kad klientas sutiko su šiuo sutikimu, sistema sudaro ir tinklalapyje https://www.greitaskreditas.lt/ pateikia šį sutikimą koduojantį unikalų MD5 algoritmo 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodą (toliau – MD5).

2.1.3. Nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima, Sistema įregistruoja klientą į savo duomenų bazę tik jam pervedus į Bendrovės sąskaitą simbolinį 0,01 LTL (vienas lito centas) registracijos mokestį. Šio pavedimo mokėjimo paskirtyje klientas privalo įrašyti jam suteiktą MD5 kodą. Registracijos mokesčio tikslas yra nustatyti kliento tapatybę ir įsitikinti kliento valia. Šalys patvirtina, jog registracijos mokestis nėra laikomas su kreditu susijusiu mokesčiu, kadangi jis yra taikomas tik registracijos sistemoje metu ir jo sumokėjimas jokiais atvejais neįpareigoja kliento ateityje prašyti ar priimti kredito lėšas ir negarantuoja, jog Bendrovė nuspręs suteikti ir išmokės kredito lėšas klientui kreipiantis dėl vartojimo kredito.

2.1.4. Klientui tinkamai pervedus registracijos mokestį, Bendrovė priima sprendimą dėl Kliento registravimo sistemoje ir Anketoje nurodytu telefono numeriu išsiunčia Kliento ID, o į Anketoje nurodytą Kliento elektroninį paštą išsiunčia laikiną slaptažodį.

2.1.5. Nedelsiant po registracijos, klientas privalo pasikeisti laikinąjį slaptažodį ir sudaryti jį iš kliento savarankiškai pasirinktos, unikalios ir slapto pobūdžio skaičių bei raidžių kombinacijos, skirtos nustatyti kliento tapatybę ir įsitikinti kliento valia vykdant sandorius su Bendrove, o taip pat užpildyti antrąją registracijos Anketos dalį.

2.2. Šalių sutarimu, MD5 kodo nurodymas registracijos mokesčio pavedime ir pavedimo patvirtinimas yra laikomas kliento parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą galią, o nuo jo sumokėjimo momento sutikimas tvarkyti asmens duomenis yra laikomos patvirtintomis ir prilyginamos sandoriui, sudarytam rašytine forma, bei sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas kliento parašu kiekviename jų lape.

2.3. Registracijos metu iš kliento reikalaujami pateikti duomenys turi būti išsamūs, tikslūs ir teisingi. Bendrovė neatsako tais atvejais, kai klientas pateikia Bendrovei klaidingą informaciją, arba nutyli informaciją, kuri turėjo esminės įtakos kliento mokumo vertinimui.

2.4. Apie sėkmingą registraciją arba, jei priimtas sprendimas suteikti kreditą – apie paraiškos patvirtinimą, o taip pat visus kitus pranešimus Bendrovė teikia klientui trumpąja tekstine žinute (SMS), siunčiama kliento Anketoje nurodytu mobiliojo ryšio telefono numeriu, arba elektroninio pašto žinute, siunčiama kliento anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.5. Pasikeitus kliento registracijos metu nurodytiems duomenims ar bet kuriam iš pateiktų patvirtinimų tapus netiksliu ar neteisingu, klientas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per tris kalendorines dienas, informuoti apie tai Bendrovę ir pakeisti (papildyti) savo profilio duomenis prisijungiant prie individualios paskyros Sistemoje. Tuo atveju, jei yra pasikeitęs telefono numeris arba elektroninio pašto adresas, tačiau klientas neprisimena prisijungimų prie kliento paskyros duomenų (ID ir/arba slaptažodžio), tuomet klientas privalo sumokėt 0,01 Lt (vieną lito centą) ir į mokėjimo paskirtį įrašyti pageidaujamą pakeisti telefono numerį arba elektroninio pašto adresą (priklausomai nuo to, ką nori pakeisti) ir savo asmens kodą. Tuo atveju, jei keičiasi kliento pavardė, ji pakeičiama tik klientui pateikus Bendrovės buveinės adresu rašytinį prašymą dėl pavardės pakeitimo ir pridedant pavardės pasikeitimą patvirtinančio dokumento kopiją.

2.6. Pasikeitus banko sąskaitai, klientas privalo pakartotinai sumokėti 2.1.3. punkte nustatytą registracijos mokestį iš tos naujos banko sąskaitos.

2.7. Klientas turi teisę atsisakyti naudotis Sistema tik pilnai įvykdęs visus savo įsipareigojimus pagal su Bendrove sudarytas sutartis ir Bendrovės buveinės vietos adresu ar elektroniniu paštu pateikdamas atitinkamą rašytinį ir pasirašytą prašymą. Gavusi šį prašymą Bendrovė per 14 (keturiolika) dienų panaikina kliento prisijungimo duomenis ir informuoja apie tai klientą raštu prašyme nurodytu adresu.

3. Paraiškos kreditui gauti pateikimo tvarka ir sąlygos

3.1. Paraišką sudaro https://www.greitaskreditas.lt/ patalpinta mokumo deklaracija ir prašymas kreditui gauti (toliau bendrai – Paraiška).

3.2. Paraišką klientas gali teikti tik jeigu teikiant Paraišką ir sudarant vartojimo kredito sutartį kliento vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. kliento tvarių pajamų, arba jeigu kredito yra prašoma esant svarbioms priežastims, kurios leistų nukrypti nuo 40 proc. ribos.

3.3. Paraiška Kreditui gauti gali būti teikiama tik iš anksto susipažinus su Standartine informacija, kuri yra pateikiama https://www.greitaskreditas.lt/. Pateikdamas Paraišką Kredito gavėjas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę informaciją iki Paraiškos pateikimo ir ją suprato. Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama bet kuriuo iš šių būdų:

3.3.1. elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant Sistemoje esančią Paraišką;

3.3.2. elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant Sistemoje esančią mokumo deklaraciją bei iš sistemos duomenų bazėje registruoto kliento mobiliojo telefono numerio siunčiant tekstinę žinutę (SMS) numeriu +370 689 89117 su tekstu: „Prasau [Kliento ID] [Prašoma Kredito suma] [Prašomas Kredito terminas]. Paraiškos patvirtinimui, šiuo atveju, kredito davėjas atsiunčia unikalų kodą Paraiškai patvirtinti, kurį per 1 valandą nuo gavimo klientas privalo patvirtinti siunčiant tekstinę žinutę (SMS) numeriu +370 689 89117 su tekstu: „Tvirtinu [Paraiškos patvirtinimo kodas]“.

3.4. Šalys susitaria, jog Paraiškos pateikimo metu kliento atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė ir/arba sistemos duomenų bazės išrašas apie kliento veiksmus jo paskyroje Sistemoje), yra laikomi kliento parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas kliento parašu kiekviename jo lape.

3.5. Gavusi Paraišką, vadovaudamasi Bendrovės taikoma mokumo vertinimo tvarka, Bendrovė įvertina kliento mokumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su klientu. Jei Paraiška yra atmetama dėl mokumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Bendrovė apie tai informuoja klientą ir nurodo informaciją apie duomenų bazes, kuriose atliktas jo mokumo patikrinimas.

3.6. Kredito dydis, o taip pat kredito terminas yra nustatomi pagal kliento pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, jei jie neviršija Bendrovės nustatytų ir https://www.greitaskreditas.lt/ bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į mokumo vertinimo rezultatus.

3.7. Atsižvelgdamas į kliento mokumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes, Bendrovė nustato kredito sumos ir termino limitą klientui. Kredito limitas gali būti padidintas arba sumažintas Bendrovės vienašaliu sprendimu.

3.8. Bendrovė turi teisę atsisakyti svarstyti kliento pateiktą Paraišką, jeigu klientas yra pažeidęs bet kurią su Bendrove sudarytų sandorių sąlygą.

3.9. Bendrovė apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti kreditą informuoja klientą siųsdamas pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindama į kliento nurodytą mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdama pranešimą individualioje kliento paskyroje sistemoje.

3.10. Nusprendus suteikti kreditą, sistema paruošia vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją sistemos duomenų bazėje registruotu kliento elektroninio pašto adresu.

3.11. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos įskaitymą į kliento banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka klientas.

4. Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka

4.1. Bendrovė, vykdydama savo pareigas, užtikrina asmens duomenų saugumą. Visi Bendrovės darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Bendrovė įgyvendina tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4.2. Bendrovė patvirtina, jog ji yra registruota Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre (asmens duomenų valdytojo numeris P3720).

4.3. Klientas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Bendrovę dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Bendrovei pratęsiant su klientu sudarytas sutartis ar Bendrovei įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

4.3.1. Bendrovė gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 4.5. punkte išvardintus kliento duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei kitose sutartyse su Bendrove nurodytais tikslais.

4.3.2. šiais tikslais Bendrovė perduotų turimus kliento duomenis savo dukterinėms arba patronuojančioms įmonėms.

4.4. Klientas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – Gyventojų registro tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP LT”, Centrinė hipotekos įstaiga, Valstybės įmonė Registrų centras, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Kliento asmens duomenis, – Kredito davėjui paprašius pateiktų jam 4.5 punkte nurodytus asmens duomenis.

4.5. Kredito davėjo tvarkomi asmens duomenys: asmens kodas; asmens tapatybės dokumento duomenys; darbovietė; elektroninio pašto adresas; gimimo data; gyvenamoji vieta (adresas); namų telefono numeris; pareigos; pavardė; šeimyninė padėtis; telefono numeris; vardas; banko sąskaitos numeris, kredito suma, informacija apie įdarbinimus/atleidimus, vertimąsi ūkine/individualia veikla, socialines išmokas ir pajamas, jų tipą ir šaltinius, įsiskolinimus, soc. draudimo draudėją, draudimo periodą, kompiuterio IP adresas, informacija apie turto areštus; kliento ID sistemoje; ar klientas registruotas; kliento būsena; paskutinio kredito data; kreditų skaičius ir suma; pratęsimų skaičius; pateiktų paraiškų skaičius; pavėluotai padengtų ir dabartinis pradelstų kreditų skaičius ir suma; dabartinių įsipareigojimų suma; kreditų grąžinimo data, atvaizdas ir parašas.

4.6. Klientas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys, nurodyti 4.5. p., būtų tvarkomi (saugomi) Bendrovės duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) – UAB „EGROUP LT“.

4.7. Bendrovė turi teisę kliento asmens duomenis asmens mokumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais teikti EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP LT”, UAB „Skolų rizikos sprendimai“, Lietuvoje veiklą vykdantiems antstoliams, taip pat, prieš tai informavęs klientą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

4.8. Klientas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

4.8.1. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia klientui kartą per kalendorinius metus.

4.8.2. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu klientas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Bendrovės nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos kliento prašymus tinkamas vartojimo kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie klientą, Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti vartojimo kredito sutartį.

4.8.3. turi teisę sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, Gyventojų registro tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP LT”, Centrinės hipotekos įstaigos, Valstybės įmonės Registrų centras gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.

4.8.4. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

4.9. Klientas sutinka, kad Bendrovė įrašytų kliento ir Bendrovės, o taip pat Bendrovės ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami kliento asmens duomenys telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami vartojimo kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

4.10. Šio sutikimo 4 dalies nuostatos yra perkeliamos į vartojimo kredito sutartis. Patvirtindamas šį sutikimą, klientas individualiai patvirtina ir atitinkamas sutarčių nuostatas. Esant prieštaravimams tarp šių dokumentų, pirmenybė yra teikiama individualiose vartojimo kredito sutartyse esančioms nuostatoms.

5. Konfidencialumas

5.1. Bendrovė patvirtina, kad bet kokia informacija apie klientą yra laikoma konfidencialia. Bendrovė įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad kliento konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Klientas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.

5.2. Klientas privalo maksimaliomis pastangomis saugoti slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo, imtis visų prieinamų priemonių slaptažodžio slaptumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Kilus mažiausioms abejonėms dėl to, jog tretieji asmenys galėjo sužinoti visą ar dalį slaptažodžio, klientas privalo nedelsiant jį pasikeisti.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šis sutikimas įsigalioja nuo 2.1.3. p. numatyto registracijos mokesčio pervedimo ir galioja iki kliento išregistravimo iš Sistemos duomenų bazės šiame sutikime nurodyta tvarka.

6.2. Šis sutikimas gali būti pakeistas ir/ar papildytas tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet:

6.2.1. sutikimo pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal LR teisės aktus;

6.2.2. Bendrovės veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus;

6.2.3. kai tai būtina keičiant Sistemos technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina kliento teisinės padėties.

6.3. Tokio pobūdžio sutikimo pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Bendrovės, tačiau nesutinkantis su pakeitimais klientas turi teisę atsisakyti šio sutikimo pateikdamas rašytinį pareiškimą prieš 10 dienų iki numatomo nutraukimo, su sąlyga, jog iki nutraukimo dienos klientas bus pilnai atsiskaitęs su Bendrove pagal vartojimo kredito sutartis.

6.4. Apie vienašališkai daromus pakeitimus klientas turi būti informuotas 2.4. p. nurodytais būdais ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

6.5. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai, išsamiai ir tiksliai. Šalių sutarimu, tylėjimas yra laikomas akceptu.

6.6. Visi Taisyklėse neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, tinklalapyje https://www.greitaskreditas.lt/ skelbiamais nurodymais bei įprastine panašių finansinių paslaugų praktika.

6.7. Bendrovei pareikalavus, klientas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasirašyti ir pateikti Bendrovei rašytinę, kiekviename lape pasirašytą, šio sutikimo kopiją.

6.8. Bendrovė yra įtraukta į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Bendrovės veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio adresas (korespondencijai) - Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva.

Tvirtinu sutikimą tvarkyti asmens duomenis naudojantis www.greitaskreditas.lt sistema
Spauskite čia ir susipažinkite su vartojimo kredito sutarties bendrosiomis sąlygomis
Spauskite čia ir susipažinkite su standartine informacija
Su vartojimo kredito sutarties bendrosiomis sąlygomis ir standartine informacija susipažinau
Tvirtinu, kad pateikti asmens duomenys yra mano ir nurodyti teisingai
Sutinku, kad tiesioginės rinkodaros tikslais bendrovė tvarkytų mano asmens duomenis
 sutinku nesutinku


Greitaskreditas.lt dirba tam, kad padėtų Jums spręsti trumpalaikes finansines problemas. Skoliname tik įvertinę mokumą ir atsisakome paskolinti tiems, kuriems gautas kreditas internetu pasunkintų finansinę situaciją.


Greitas kreditas

Atminkite, jog pasiskolinti internetu ar SMS, reikėtų tik tada, kada reikia išspręsti trumpalaikę finansinę problemą. Nesirinkite šio kredito, jei tikitės išspręsti ilgalaikes savo finansines problemas.


Greitaskreditas.lt rekomenduoja:


1. Įvertinkite savo kredito grąžinimo galimybes

Siūlome skolinantis įvertinti, kad Jūsų finansiniai įsipareigojimai neviršytų 40% šeimos mėnesio pajamų. Įvertinkite ir savo galimybes mokėti įmokas, jeigu šeimos finansinė padėtis pablogėtų. Skolinkitės tik tada, kai tai iš tikrųjų būtina ir nėra kitų būdų kaip išsiversti be kredito.


2. Susipažinkite su sutarties sąlygomis

Prieš sudarant sutartį labai svarbu susipažinti ir gauti teisingą ir išsamią informaciją apie jos sąlygas. Įvertinkite ją tinkamai. Atidžiai persiskaitykite sutartį, o jeigu kyla klausimų, susisiekite su Kreditoriumi – taip pavyks išvengti nesusipratimų. Pagrindiniame svetainės lange pateiktoje lentelėje nurodytos paskolų sumos ir kredito mokesčiai. Jokių kitų mokesčių nėra pateikta. Atkreipkite dėmesį į paslaugos kainą, teikimo sąlygas ir sutartines netesybas. Laiku negrąžinant skolos bus skaičiuojamos palūkanos.


3. Suteikti Kredito davėjui teisingą, tikslią ir išsamią informaciją, būtiną Kredito gavėjo mokumui įvertinti

Tinkamai įvertinti Jūsų mokumą padės ne tik duomenų bazėse (Gyventojų registro tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės socialinės draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skolininkų registrų duomenų bazės bei administravimo bendrovės, finansų įstaigos, Smulkiųjų vartojimo kreditų biuras (SVKB), Centrinė hipotekos įstaiga, Valstybės įmonė Registrų centras, bankai, kitos privačios ar valstybinės įmonės, įstaigos, organizacijos ar institucijos) teikiama informacija, bet ir Jūsų pateikta teisinga ir išsami informacija Kredito gavėjo mokumo deklaracijoje apie gaunamas pajamas ir turimus įsipareigojimus.


4. Susidūrę su finansiniais sunkumais - spręskite juos nedelsiant (kreipkitės į Kreditorių)

Jeigu negalite laiku atsiskaityti už kreditą - siūlome pratęsti kredito grąžinimo terminą ar susitarti dėl skolos grąžinimo dalimis. Esant tokiai situacijai - labai svarbu vos tik susidūrus su finansiniais sunkumais, iš karto kreiptis į Kreditorių.


Jums pateikus klaidingą informaciją ir/ar nevykdant sutarties sąlygų, tai turės neigiamos įtakos Jūsų kreditingumo vertinimui ateityje.

Tinkamai įvertinkite finansines pasekmes, kurios atsiras, jeigu kredito negrąžinsite laiku. Jeigu vengsite atsakomybės tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tai Jūsų neatleis nuo sutartyje numatytų teisinių pasekmių:


Jeigu Kredito gavėjas Kredito ar jo dalies nesumoka laiku į Sutartyje numatytą Kredito davėjo sąskaitą arba Sutartis yra nutraukiama Sutartyje numatytais pagrindais, tai už laiku negrąžintą Kreditą (jo dalį) iki visiško faktinio Kredito grąžinimo Kredito davėjui dienos skaičiuojamos ir Kredito gavėjas privalo mokėti Sutarties Bendrosiose sąlygose bei Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas palūkanas, už tolimesnį naudojimąsi paskolintomis lėšomis. Jeigu Kredito gavėjas mokėtinas palūkanas, kitas Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančias sumas, bet kokį kitą mokėjimą pagal Sutartį (išskyrus Kreditą) ar bet kurios iš šių sumų dalies nesumoka laiku į Sutartyje numatytą Kredito davėjo sąskaitą arba Sutartis yra nutraukiama Sutartyje numatytais pagrindais, tai už visas tokias laiku nesumokėtas sumas yra skaičiuojami ir Kredito gavėjas Kredito davėjui pareikalavus, privalo mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius (Netesybas) į dieną, už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintų ir/ar nesumokėtų sumų iki atitinkamos sumos bus pilnai ir tinkamai sumokėtos Kredito davėjui. Palūkanų už laikų negrąžintą Kreditą (jo dalį) ir/ar Netesybų sumokėjimas neatleidžia Kredito gavėjo nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo, neatideda pradelstų mokėjimo terminų bei neapriboja Kredito davėjo teisės Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti grąžinti Kreditą ir sumokėti Bendrą vartojimo kredito kainą ir kitas pagal Sutartį Kredito gavėjo Kredito davėjui mokėtinas sumas. Šalys susitaria, kad Kredito gavėjui laiku negrąžinus Kredito (jo dalies) ir/ar nesumokėjus Bendros vartojimo kredito kainos (jos dalies) bei kitų įsiskolinimų pagal šią Sutartį, Kredito davėjas turi teisę pavesti skolos išieškojimą Trečiajam asmeniui (-ims), pvz., skolų išieškojimo bendrovėms ir pan.

Pasikeitus finansinei situacijai ir susidūrus su finansiniais sunkumais nedelsdami kreipkitės į Greitaskreditas.lt administraciją įmonės darbo laiku: I-V nuo 8 iki 17 val. Galite kreiptis tel. 8 601 74060, rašyti pagalbos bilietą: Pagalba ar el. paštu: info@greitaskreditas.lt

Susidūrus su finansiniais sunkumais ir nesant galimybės atėjus Kredito grąžinimo terminui jį grąžinti mes rekomenduojame pasinaudoti galimybe prasitęsti Kredito grąžinimo terminą

Kredito gavėjas turi teisę šioje Sutartyje ir Tinklalapyje nustatyta tvarka ir sąlygomis prašyti Kredito davėjo pratęsti Sutartyje nustatytą Kredito terminą. Jeigu Kredito gavėjas pradelsė ir negrąžino Kredito ir/ar nesumokėjo Bendros vartojimo kredito kainos Sutartyje nustatytais terminais, Kredito gavėjas gali prašyti pratęsti Kredito terminą tik jeigu atitinkami Sutartyje numatyti mokėjimo terminai pradelsti ne daugiau kaip 40 (keturiasdešimt) dienų. Kredito terminas gali būti pratęsiamas tik visai negrąžintai Kredito (jo dalies) sumai (t.y. terminas sumokėti iki Kredito termino pratęsimo priskaičiuotas palūkanas, kitus Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančius mokesčius ir išlaidas, ir/ar Netesybas, ir/ar kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas negali būti pratęsiamas). Kredito gavėjui prašant Kredito davėjo pratęsti Kredito terminą, Kredito gavėjas privalo sumokėti iki Kredito termino pratęsimo dienos priskaičiuotas palūkanas ir kitas Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančias išlaidas bei mokesčius ir/ar Netesybas, ir/ar kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei jos buvo pradėtos skaičiuoti.

Nesant galimybės prasitęsti Kredito grąžinimo terminą rekomenduojame įmonės darbo valandomis kreiptis į Kreditorių aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis dėl skolos grąžinimo dalimis.

Kontaktai

UAB „HST KOMUNIKACIJOS“ duomenys

Adresas: Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas
Tel. +370 601 74060
Skype vardas: greitaskreditas.lt
Įmonės kodas: 300059254

Darbo laikas

I-V nuo 8 iki 17 val.

Pateikus kredito paraiškas ne darbo metu,
jos bus aptarnautos sekančios darbo dienos pirmosiomis minutėmis.

Slaptažodžio priminimas

Jeigu pamiršote savo Kredito gavėjo ID ir/arba slaptažodį, įveskite savo elektroninio pašto adresą, kurį mums pateikėte registracijos metu ir Jums bus išsiųstas Kredito gavėjo ID sms žinute ir naujas laikinas slaptažodis el. paštu

Informacija

Sveikiname Jus su artėjančiom Šv. Velykom ir informuojame, jog 2 - ąją Šv. Velykų dieną (2014-04-21) nedirbsime, tačiau vieną kartą per dieną bus aptarnautos pateiktos kredito paraiškos ir atlikti mokėjimai. Vėliau pateiktos kredito paraiškos ir atlikti mokėjimai bus aptarnauti kitos darbo dienos pirmosiomis minutėmis.

Mokumo vertinimo tikslais duomenys tikrinami Smulkiųjų vartojimo kreditų biure

Duomenų tvarkytojas UAB "EGROUP LT"Partneriai

  SSL